Menu

Škodí mobily? Duel Grund versus Muselík

27.6.2020 - Bez kategorizace
Škodí mobily? Duel Grund versus Muselík

V poslední době se v mainstreamových médiích roztrhl pytel s reportážemi o mobilních sítích, zejména ve vztahu ke startující technologii 5G. Jaká je úroveň diskuse a jedná se vůbec o diskusi? Přinášíme postupně recenzi tří hlavních reportáží, kterým se dostalo značného mediálního prostoru a tedy i sledovanosti.

První debata se sice 5G přímo netýká. Negativní dopady sítí 4G a prvních 5G budou mít zřejmě mnoho společného, neboť jejich frekvenční pásma spolu sousedí. Jistotu však dnes nikdo na světě nemá. 5G se nasazuje „za běhu“ jako do značné míry neotestovaná technologie. Rychlost a zisk dostaly přednost před zdravím.

Grund versus Muselík

Koncem ledna se na vlnách ČR Plus odehrál virtuální souboj mezi dlouholetým odborníkem na problematiku mobilních sítí Romanem Muselíkem a šéfem Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřím Grundem.

 

Jiří Grund v úvodu vyzval k používání zdravého selského rozumu a ohradil se proti srovnávání „hrušek s jabkama“. Zároveň konstatoval, že v diskusi chybí odbornost. Pojďme ke konkrétním výrokům a zkusme se zamyslet nad odborností jednotlivých argumentů.

Pan Grund odstartoval duel sérií nepřesných informací. Vybíráme výrok „Pokud mobilní telefony přišly někdy v roce 95 …“
Přesněji byla v ČR mobilní síť spuštěna v roce 1991, celosvětově potom první mobil vznikl v roce 1973. Na odborníka tedy začátek nic moc, ale pojďme dál.

Mobil versus Slunce

Hned několik minut poté, co se pan Grund zásadně ohradil proti srovnávání „hrušek s jabkama“ přišel s lapidárním srovnáním množství energie absorbované člověkem vystaveným slunečnímu záření a množství energie vyzářené mobilem. Přidal ještě energii vyzářenou lidským tělem.
Všechny tři zdroje podle něj produkují neionizující záření. Slunce údajně v létě vyzáří 1000 Wattů na metr čtvereční, mobil 1 Watt, lidské tělo 100 Wattů.

Energie ze Slunce

V první řadě, pokud použijeme selský rozum, všimneme si, že pan Grund zde srovnává hrušky a jablka. V prostředí Země je sluneční světlo něčím přirozeným, co tu za naší existence vždy bylo a živé organismy se tedy na jeho přítomnost v průběhu milionů let dokonale adaptovaly.
Při detailnějším zkoumání zjistíme, že sluneční záření má stálou, analogovou charakteristiku a není nosičem modulované informace ani není uměle polarizováno. Hlavní viditelná složka sluneční energie se pohybuje frekvenčně v řádu stovek TeraHertz (THz).

Energie mobilních sítí

Z pohledu přirozenosti a adaptace živých organismů je situace s mikrovlnami z mobilů, základnových stanic nebo WiFi, zcela opačná. Jsou produkovány zcela uměle a bezdrátové technologie tohoto typu s námi nejsou na Zemi ještě ani 50 let.
Charakteristika dnešního mobilního signálu, jako uměle vytvořeného EM pole, je digitální. To přináší často bleskové a ostré změny v hodnotách energie více než tisíckrát za vteřinu. Vysílaný signál je modulován a polarizován, namísto jednoho hlavního zdroje jsme vystavováni stovkám zdrojů zároveň a vzniklé interference zatím nikdo uspokojivě nepopsal.
Digitální, agresivní (díky ostré náběhové hraně) charakter elektromagnetických vln, stejně jako modulace a polarizace jsou ve vědeckých studiích spojovány se vznikem biologické odezvy v organismech.

Selským rozumem navíc shledáváme, že v životním prostředí naší planety panuje naprostá absence přirozených zdrojů mikrovlnné energie (tím spíše v rozmezí gigahertzového pásma). Živé organismy na takovou energii logicky nemohou být adaptovány, je-li v tomto případě adaptace vůbec možná. Celá řada vědeckých studií potvrzuje negativní dopad mikrovlnné energie nejen na lidské zdraví.

Frekvenčně se tyto uměle vytvořené energie, používané jako fyzická vrstva sítě mobilních technologií, pohybují nejčastěji v rozsahu 0,7 až 5 GHz. Tedy asi o pět řádů níže, než je světlo pocházející ze Slunce. To znamenám že i jejich fyzikální charakteristiky jsou velmi odlišné – například prochází stěnami, živými tkáněmi, ale i dalšími materiály, kterými viditelné světlo nepronikne.

Teď už by vám mělo být jasné, proč nelze srovnávat efekty slunečního světla a EMF z mobilu tak zjednodušeně, jak se o to pokusil pan Grund (a to jsme se drželi v zájmu srozumitelnosti a délky výkladu na povrchu). Jemu pochopitelně šlo o jediný cíl – přesvědčit posluchače, že energie z mobilu je stejně neškodná, jako sluneční svit.

Podobným způsobem bychom mohli demagogicky tvrdit, že účinky 25 Wattového laseru musí být podobné, jako účinky běžné 25 Wattové žárovky. Jak žárovka tak laser přeci produkují neionizující záření ve viditelném spektru, tedy dříve použitý „Grundův předpoklad“ platí i zde a žádné další upřesnění pan Grund ve svém srovnání nepoužil.
Je však všeobecně známo, že lasery mohou vážně poškodit zrak i na energiích hluboko pod 1 Wattem. Světlo produkované laserem je zcela jiná (shodou okolností polarizovaná) forma viditelné světelné energie, než světlo ze žárovky.

Grund versus zbytek světa?

Dostáváme se k rozuzlení, které je bohužel pro dění u nás typické. Zástupci mobilního průmyslu jako by snad ani zahraniční vědecké studie nečetli. Pokud už některé studie čtou, činí tak nanejvýš selektivně a zaměřují se výhradně na pasáže, které se jim hodí.

Jiří Grund dále řekl, že studie NTP, která je ve světe považována za přelomovou a znovu rozvlnila debatu o rizicích mobilních technologií, byla „interpretována špatně a lživě“. Americká vláda vydala na základě výsledků této studie oficiální stanovisko varující veřejnost před zdravotními dopady mobilů. Podle pana Grunda zřejmě i ona patří mezi alarmisty, „internetové šmejdy“ nebo šiřitele konspiračních teorií a fake news. Tak jsou totiž u nás ve velkých médiích okamžitě nálepkováni všichni, kdo upozorňují na jakákoliv rizika mobilních technologií.

Studie NTP je jedna z nejdražších kdy provedených studií působení EMF. Její odbornost a kvalita je oceňována odborníky z celého světa. Mezi ty ovšem pan Grund evidentně nepatří. Průměrná délka života potkanů, použitá Jiřím Grundem jako rozhodující parametr, nehraje u studie zaměřené na výskyt rakoviny podstatnou roli. Jedná se o klasický demagogický argument, na který bohužel pan Muselík neměl pádnou odpověď.
Studie NTP jednoznačně potvrdila zvýšené riziko výskytu rakoviny u potkaních samců jako přímý důsledek expozice EMF. Hlavním cílem celé studie bylo potvrdit nebo vyvrátit souvislost EMF a rakoviny, ne zkoumat délku života potkanů.

Bohužel co se týče výzkumů a studií, platí pro postoj „odborníků“ typu pana Grunda z řad mobilního průmyslu jediné poměrně primitivní pravidlo. Pokud studie nalezla nějaké negativní efekty EMF na zdraví, mobilní průmysl zpravidla vyhodnotí, že se jedná o studii špatnou, nekvalitní a nebo lživou, špatně interpretovanou. Argumenty se najdou snadno zcela v souladu s příslovím „kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“. Naopak v případě, kdy studie žádné negativní efekty nepotvrdí, jedná se o studii profesionální a kvalitní. Zkrátka jedině takový výsledek, který průmyslu vyhovuje, je správný výsledek. A přesně takové studie jsou mobilními výrobci zřejmě financovány (viz graf).

Jak totiž zjistil Henry Lai z University of Washington, v oblasti zdravotních dopadů EMF existuje velmi silná korelace mezi zdrojem financování studie a jejími výsledky. V případě nezávisle financovaných studií negativní efekt na zdraví našlo 70% studií, u studií financovaných mobilním průmyslem pouze 30%.

Výsledek debaty tedy nemohl nikoho překvapit. Škoda jen, že pan Muselík nepodal místy odvážnější výkon. Neoznačil vždy srozumitelně výroky pana Grunda jako nepravdivé nebo zkreslené a nechal se opakovaně zatlačit do úzkých samotným redaktorem Tomášem Pavlíčkem.
Bohužel se protistrana nebyla schopna výrazněji vymezit ani proti zcela zavádějícímu srovnání účinků energie slunečního záření a mobilu. Když už se k tomu přeci jen pan Muselík odhodlával, tak při důrazné otázce moderátora „To není pravda?“ se zalekl a řekl „To sice pravda je…“, čímž Grundovo srovnávání hrušek s jablky v podstatě uznal za legitimní. Tady mělo zaznít jasné a rezolutní NE!!

Ke cti Českého rozhlasu je třeba přičíst, že tato debata (jako v poslední době zřejmě jediná) byla relativně férová, vyvážená a obě strany dostaly přiměřený prostor.

— MR

Zdroje:
https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/
https://emfconference.com/olle-johansson
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-concludes-the-expert-panel-to-the-us-national-toxicology-program-on-cell-phone-radiation-study-findings/
https://www.laserpointersafety.com/laser-hazards_head-eyes/laser-hazards_head-eyes.html
https://www.osha.gov/SLTC/radiation_nonionizing/index.html
https://www.emfsmog.cz/2020/01/29/pro-a-proti-emf-duel-cro-plus-zastupce-operatoru-a-jeho-nepravdy-na-tri-pismena/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.